background

პროექტის დეტალური გვერდი

დასრულებულია 2015წ ივნისში

ასოს შესწავლის პროცესი

აღნიშნული ფორმა განკუთვნილია რათა ადამიანმა შექმნას ახალი შაბლონები, მიჰყვეს თითოეულ ასოს და გაარჩიოს თუ რა თვისებები უნდა ჰქონდეს მას.